was successfully added to your cart.
Category

Bez kategorii

Konkurs Mikołajkowy

By | Bez kategorii

REGULAMIN KONKURSU

 • 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „STARLING NA MIKOŁAJA” i jest zwany dalej: “Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest STARLING Bogusław Szpak ul. Wapienicka 6a, 43-382 Bielsko-Biała NIP: 547-136-67-95
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na profilu Facebook-owym „STARLING” w dniach 5-11 grudzień   2016 roku (do godziny 23:59:59).
 • 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
 2. a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu „STARLING” na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu „STARLING” i tym samym zyskała status Fana;
 3. b) nie jest pracownikiem firmy STARLING
 4. c) nie jest członkiem rodziny firmy STARLING
 5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
 6. a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
 • 3

NAGRODY

1.Nagrodą w Konkursie jest:

Dowolny model czapki dostępny na stronie www.starlinghats.com

 1. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest  Uczestnik, który w najciekawszy sposób odpowie na pytanie konkursowe, które pojawi się 5 grudnia 2016 r. na profilu Facebookowym „STARLING”, a odpowiedź zamieści w komentarzu pod postem konkursowym.
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 2. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej na profilu Facebokowym „STARLING?” najpóźniej do dnia 13.12.2016 r. do godziny 23.59
 3. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć w wiadomości na profilu „STARLING” w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
 1. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialna będzie firma STARLING Bogusław Szpak
 • 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 • 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie https://www.facebook.com/Czapki.Starling

Italy inspirational trip!

By | Bez kategorii

Our team visited Italy last week, looking for inspiration and testing new gear from our friends form NOBILE SPORTS. Here is a little tease. Enjoy!

 

 

 • Wypełnij formularz i wyślii go do nas, odpowiemy!

  Imię i nazwisko

  Nazwa firmy

  Email

  Wiadomość

 • Fill in the form and send it to us, we will reply!

  Name and surname

  Company name

  Email

  Message